Vilkår og
betingelser

Oppdatert 8. februar 2021

1. Generelt
Zaptec Charger AS (shop.zaptec.com) er en nettbutikk for ladesystem tilpasset installasjon for ditt hjem og hytte. Nettbutikken er eid og driftes av Zaptec Charger AS (heretter «Leverandør»), organisasjonsnr. 912 494 470. Ved behov for lader til borettslag, sameie eller større parkeringsanlegg se https://zaptec.com/ladestasjon-zaptec-pro/.

Kjøp via nettbutikk gjelder kun for kjøp foretatt av privatpersoner bosatt i Norge. For kjøp av Zaptec Go i andre land, se https://zaptec.com/kontakt-oss-2/#forhandler for våre internasjonale forhandlere.

Nettbutikken gir Kunden mulighet for enkelt kjøpe ladestasjon til ditt hjem. Via nettbutikken får du også mulighet til å bestille standard installasjon fra en av våre sertifiserte installatører. Installatør vil da ta kontakt med Kunden for å avtale tidspunkt for installasjon.

Under finner du overordnet og generell informasjon om leveringsvilkår, personopplysninger, informasjonskapsler, angrerett og annet. Disse vilkårene og betingelsene, sammenholdt med salgsavtalen («Avtalen») og ordrebekreftelse utstedt etter kjøpet («Ordrebekreftelsen») utgjør det samlende avtalegrunnlaget mellom Partene.

Kjøper er i det følgende angitt som «Kunden». For å kunne handle på Zaptec Charger AS markedsplass må du ha fylt 18 år.

Leverandør og Kunden er i fellesskap benevnt som «Partene»

Leverandør kan kontaktes som følger:
Zaptec Charger AS
Postboks 163
4068 Stavanger

eller på e-post: supportnorge@zaptec.com

2. Handle i netbutikken
For å sikre at Kunden skal føle trygghet i ved handel på nett, er kjøpsprosessen oppsummert i korte trekk slik:

1. Orienter deg om produktene
2. Velg ønsket produkt
3. Legg i handlekurv
4. Velg forsendelse og betalingsmåte
5. Eventuell registrering av kundeprofil hos Zaptec
6. Kontroll av bestillingen
7. Bekreft din bestilling og aksept av salgsvilkårene
8. Motta Ordrebekreftelse

3. Kundens bestilling og levering
Når Leverandør mottar bestilling, vil ordren bekreftes ved oversendelse av en Ordrebekreftelse til Kunden på den e-postadressen som er oppgitt i forbindelse med kjøpet. Kunden må gå nøye gjennom ordrebekreftelsen når den mottas, og undersøke om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Avvik mellom bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra Leverandør, som Kunden kan akseptere eller takke nei til. Dersom Kunden har bestilt mer enn ett produkt kan det hende at Kunden får produktene i separate forsendelser.

Leverandør forbeholder seg retten til å kansellere bestillinger, helt eller delvis, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil kunden få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva Leverandør kan tilby i stedet. Kunden vil få muligheten til å akseptere det nye tilbudet med de endringer som angir i forhold til den opprinnelige bestilling, eller kansellere bestillingen. Videre tas det forbehold om kansellering av ordrer beregnet for videresalg.

Leverandør sender normalt sett Produktene innen to til tre virkedager innen utstedt Ordrebekreftelse. Informasjon om leveringstider i nettbutikk er å anse som veiledende. Leverandør forbeholder seg retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel, samt å nekte levering av samtlige varer som følge av varemangel på lager og ved feil i annonsering.

Prisendringer som skjer etter bestilling av Produkter vil ikke få tilbakevirkende kraft, med mindre prisendring skjer på bakgrunn av feil ved opprinnelig pris.

4. Betalingsmåte
Kjøpesummen og abonnementspris betales enten ved direktebetaling med debet- eller kredittkort via tredjepartsbetalingsløsningen Stripe, eller ved faktura og nedbetaling via Klarna.

Betalingsalternativ og betalingsinformasjon oppgis av Kunden ved inngåelse av Avtalen. Kunden har ved inngåelse av Avtalen samtykket til at slikt automatisk trekk kan gjennomføres av Leverandør, dennes representant, eller leverandørene av betalingsløsningene som nevnt i dette punkt 4.

Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter iht. Lov om forsinkelsesrenter (LOV-1976-12-17-100), tilgjengelig på www.lovdata.no. 

5. Risiko og undersøkelsesplikt
Kunden har risikoen for Produktet fra det tidspunkt dette overgis til ham og skal straks undersøke dette nøye og forsvarlig med henblikk på reklamasjon. Dersom Kunden unnlater å avhente eller motta Produktet, er han ansvarlig for det tap Leverandør måtte lide som følge av dette.

6. Forsinket levering og feil ved produktet
Leverandørs ansvar overfor Kunden for tap denne måtte lide som følge av forsinket levering, faktiske eller rettslige mangler ved Produktet, eller annet mislighold fra Leverandørs side, er begrenset oppad til det som følger av reglene i Forbrukerkjøpsloven kapittel 11.

Ved feil eller mangler ved Produktet skal Installatør foreta feilsøking og retting innen rimelig tid etter at Leverandør har mottatt skriftlig reklamasjon fra Kunden. Dersom retting ikke fører frem, eller vurderes som uhensiktsmessig forbeholder Leverandør seg retten til å omlevere Produktet. Det vises ellers til Forbrukerkjøpsloven §§ 29 og 30.

Dersom avhjelp som nevnt i avsnittet over ikke utbedrer mangelen kan Kunden kreve prisavslag og på nærmere vilkår heve Avtalen jf. Forbrukerkjøpsloven §§ 31 og 32.

Kunden gjøres oppmerksom på at dersom reklamasjon ikke fremsettes innen rimelig tid etter mangelen ble oppdaget eller burde ha blitt toppdaget kan adgangen til å påberope seg mangelen være falt bort jf. Forbrukerkjøpsloven § 27.

7. Angrerett
Ved meddelelse opplysningene i dette punkt 7, anses Kunden lovlig underrettet om angreretten jf.  Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (LOV-2014-06-20-27) («Angrerettloven») § 8 første ledd bokstav h, i og j, jf. annet ledd.

Kunden har rett til å gå fra Avtalen innen 14 dager, etter at Produktet er mottatt av Kunden, eller annen tredjeperson enn transportør som Kunden har utpekt får Produktet i fysisk besittelse. Kunden trenger ikke oppgi begrunnelse for bruk av angreretten.

Kunden er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i Produktets verdi som skyldes en annen håndtering av Produktet enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon

Dersom Produktet er blitt installert, herunder fastmontert til vegg og koblet til sikringsskap, vil det regnes for å være blandet med en annen vare på en slik måte at de ikke kan skilles fra hverandre. Angreretten vil da være tapt.

Kunden kan også benytte seg av angreretten dersom det er bestilt abonnement. Angrefristen for disse tjenestene utløper 14 dager etter inngåelsen av Avtalen.

Dersom Kunden har anmodet om at Abonnementet åpnes før utløpet av angrefristen skal Kunden betale et beløp som står i forhold til det som er utført eller levert frem til Kunden har underrettet Leverandøren om at Kunden ønsker å gå fra Avtalen.

For å kunne bruke angreretten må Kunden underrette Leverandør på en utvetydig måte beslutningen om å gå fra Avtalen (f.eks. i et brev sendt med post, telefaks eller e-post). Kunden kan benytte det angreskjema vedlagt Avtalen, men det er ikke obligatorisk.

Dersom angreretten meddeles pr. post benyttes følgende adresse: 

Zaptec Charger AS
Postboks 163
4068 Stavanger

Dersom angreretten meddeles pr. e-post benyttes følgende adresse:

supportnorge@zaptec.com

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at Kunden sender melding om at angreretten benyttes før angrefristen utløper.

Dersom Kunden går fra Avtalen, skal Leverandør tilbakebetale alle betalinger som er mottatt fra Kunden, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at Kunden har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering Leverandør tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag Leverandør mottar melding om Kundens beslutning om å gå fra Avtalen.

Leverandør foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som Kunden benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt.

Kunden skal ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Kunden må returnere Produktene eller levere dem til Leverandøren uten unødig opphold, og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag Kunden underrettet leverandøren om at vedkommende ville gå fra Avtalen. Fristen er overholdt dersom Kunden returnerer varene før fristen på 14 dager er utløpt.

Kunden må bære de direkte kostnadene ved å returnere Produktet.

8. Tilbakelevering av produktet - utlevering uten søksmål 
Dersom Avtalen rettmessig heves, skal Produktet returneres til Leverandør. Kunden skal henvende seg skriftlig til Leverandør på e-postadresse angitt i Ordrebekreftelsen for nærmere veiledning i forbindelse med tilbakeleveringsprosessen. Overtredelse av denne regelen medfører ansvar for de tap som derved måtte oppstå.

Dersom Kunden har påmontert eller påmalt Produktet navn, reklame eller lignende, skal dette fjernes for Kundens regning før tilbakelevering. I motsatt fall kan det fjernes for Kundens regning.

Kunden forplikter seg til å gi installatør tilgang og mulighet til å demontere/fjerne Produktet. Kunden må selv bære kostnadene ved å sette monteringsstedet tilbake i den stand det var før installasjon, med mindre Avtalen heves som følge av Leverandørens mislighold.

Dersom Kunden ikke betaler kjøpesummen iht. Avtalen, og ikke frivillig tilbakeleverer Produktet vedtas utlevering uten søksmål i h.t. tvangsfullbyrdelseslovens § 13-2, 2. ledd, litra a) og b).  Kunden vil i slike tilfeller få tilsendt påkrav etter tvangsfullbyrdelseslovens § 4-18, hvor Kunden ved unnlatt betaling av skyldig vederlag vil bli gjort oppmerksom på at tvangs¬utlevering kan unngås dersom kravet med renter og kostnader blir betalt før fullbyrdelsen gjennomføres, jfr. tvangsfullbyrdelseslovens §13-2, litra a).

Etter tvangsfullbyrding på grunn av mislighold av kjøpesum begjært, kan motregning bare erklæres dersom motkravet er erkjent eller det foreligger tvangsgrunnlag for motkravet overfor Leverandør, og betingelsene for motregning er til stede.

9. Bruk, vedlikehold, support og service
Kunden skal utvise vanlig aktsomhet og følge de anvisninger, herunder bruksanvisninger, supportmeldinger og driftsoppdateringer, og veiledning fra installatør som måtte være avgitt eller utarbeidet for bruk av Produktet.

Kunden skal ikke motsette seg reparasjoner og service som Leverandør vurderer som nødvendige for å sikre trygg og forsvarlig drift av Produktet.

Funksjonssvikt eller driftsavvik ved Produktet som følge av Kundens brudd på dette punkt 9 vil i utgangspunktet ikke utgjøre en kjøpsrettslig mangel.

Kunden vil motta nyheter, oppdateringer, samt annen informasjon knyttet til bruk og drift av Produktet på den e-postadresse som er oppgitt i Ordrebekreftelsen. Kunden plikter å jevnlig lese og sette seg inn i denne informasjonen. 

10. Ansvar for skade forårsaket av produktet
Kunden skal holde Leverandør skadesløs for enhver skade og tap, herunder følgeskader og indirekte tap som oppstår som følge av Kundens bruk av Produktet i strid med punkt 9.

Leverandør skal holde Kunden skadesløs for ethvert direkte tap eller skade som oppstår som følge av produksjonsfeil ved Produktet, med mindre tap eller skaden likevel er oppstått som følge av forhold nevnt i punkt 9.

Leverandør frasier seg ethvert annet ansvar for tap og skader, herunder indirekte tap og følgeskader, voldt av Produktet, med mindre annet følger ufravikelig av Norsk lov.

11. Kundens mislighold
Ved Kundens betalingsmislighold utover 14 dager, eller annet vesentlig mislighold av Avtalen, kan Leverandør heve Avtalen i tråd med Forbrukerkjøpsloven § 45, eventuelt kreve erstatning og renter jf. Forbrukerkjøpsloven § 46. Det vises for øvrig til Forbrukerkjøpsloven kapittel 9 i sin helhet.

12. Kundeoplysninger
Personopplysninger knyttet til Kunden blir ikke utlevert eller overført til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag eller pålegg for slik utlevering. Eksempler på dette vil typisk være utlevering av personopplysninger til installatør som er nødvendig for at denne skal kunne ta kontakt med Kunden, eller opplysninger utlevert til forvaltere av betalingsløsningene som nevnt i punkt 4, i den utstrekning dette er nødvendig for å gjennomføre avtalte betalingstransaksjoner.

Kunden aksepterer at kundeopplysninger om Kunden tilknyttet Avtalen kan utveksles mellom Leverandør og dem som til enhver tid administrer betalingsløsningene som nevnt i punkt 4.

13. Overdragelse
Leverandør har rett til helt eller delvis å overdra sine forpliktelser etter Avtalen til enhver tredjepart.

14. Personopplysninger
Personopplysninger blir ikke utlevert eller overført til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag eller pålegg for slik utlevering. Eksempler på dette vil typisk være utlevering av personopplysninger til installatør som er nødvendig for å at denne skal kunne ta kontakt med Kunden, eller opplysninger utlevert til forvaltere av betalingsløsning via nettbutikk, i den utstrekning dette er nødvendig for å gjennomføre avtalte betalingstransaksjoner. 

For mer informasjon om hvordan personopplysninger vil bli behandlet og Kundens rettigheter i denne forbindelse, viser vi til vår personvernerklæring:
https://shop.zaptec.com/personvernerklaering    

Spørsmål og henvendelser vedrørende personopplysninger kan sendes til gdpr@zaptec.com

15. Informasjonskapsler
Ved besøk til www.zaptec.com eller våre profiler på sosiale medier som Facebook, Instagram, Twitter og LinkedIn legges det igjen digitale spor.

De eksterne sosiale mediene har sine egne regler for behandling av dine personopplysninger, som du godtar ved å akseptere deres brukervilkår. Dette kan ikke Leverandør påvirke.

Hvis Kunden benytter nettsidene våre uten å skru av funksjonen for informasjonskapsler i nettleseren sin, aksepterer Kunden Leverandør sin bruk av informasjonskapsler. For mer informasjon om vår bruk av informasjonskapsler vises det til vår erklæring om bruk av informasjonskapsler, som er tilgjengelig her: https://shop.zaptec.com/bruk-av-cookies